Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 02/144

luty 2018

  LMD na portalu Facebook

Wybrane artykuły
Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Europejska Konferencja w Obronie
Publicznej Służby Zdrowia
Deklaracja

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

ARTYKUŁY

Antoni Wiesztort
Największa grabież w powojennej historii stolicy

Agnès Sinaï
Zmiany klimatyczne podsycają konflikty

Gilbert Achcar
Religia między wyzwoleniem a fundamentalizmem

KOMENTARZE I POLEMIKI

Tomasz Nowicki
Jak nie pomagać uchodźcom

Tadeusz Klementewicz
Kompradorzy znad Wisły

Dariusz Zalega
Polityka horroru

Warto przeczytać

Jakub Sypiański
Nowa lewicowa postlewica?
Maj 2017

Stefan Zgliczyński
„Miasta śmierci”
pod butem Persaka

LMD - grudzień 2016

Martine Bulard
Pekin na zakręcie
LMD - kwiecień 2011

Janet Biel
Kobiety i natura, czyli
recydywa mistycyzmu

LMD - maj 2011

Loïc Wacquant
Anatomia nowej miejskiej biedy
LMD - czerwiec 2008

Jarosław Urbański
Siła pieniądza czy siła pracy?

Globalny kryzys i próby wyjścia z jego konsekwencji uświadamiają nam potrzebę dyskusji o kapitalizmie. Wprawdzie czasy, gdy panujący system nazywano po prostu „normalnością" przeminęły, ale wciąż często nie jesteśmy w stanie nazwać go po imieniu. Książka Kacpra Pobłockiego „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" jest bardzo udaną próbą otwarcia dyskusji tam, gdzie bardzo jej brakowało. Miarą jej sukcesu są głosy, takie jak obszerna recenzja Jarosława Urbańskiego, które nie tylko krytycznie roztrząsają tezy postawione w książce, ale też stawiają kolejne kroki w debacie o naturze, genezie i formach ekspansji kapitalizmu.

Przede wszystkim muszę stwierdzić, że praca Pobłockiego pt. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania jest pod wieloma względami znakomita. Doceniam jego konsekwentne tropienie i piętnowanie europocentrycznego i okcydentalnego ujęcia badawczego, a także „metodologicznego nacjonalizmu". Podoba mi się też krytyka pewnego typu pojęć i narzucanych przez nie perspektyw, np. kategorii takich jak „zacofanie" czy „postęp". Bliski jest mi postulat dotyczący „synchroniczności Eurazji". Wszystko to zmusiło mnie podczas lektury książki Pobłockiego do spojrzenia surowym okiem na własne poglądy i przemyślenia. Zapewne powinienem w niejednej sprawie bardziej „rozejrzeć się dookoła". Szczególnie istotne jest afirmatywne spojrzenie na świat muzułmański, zwłaszcza przy współcześnie narastającej w Polsce islamofobii i megalomanii narodowej. Sam chciałem ująć w mojej książce (Społeczeństwo bez mięsa) zagadnienia dotyczące fenomenu gospodarki osmańskiej, ale niestety przerosło to moje ówczesne możliwości. Obecnie – po lekturze książki Pobłockiego – żałuję, że nie starczyło mi wytrwałości. Wreszcie praca Pobłockiego zawiera ogromny zasób wiedzy, do którego nie sposób się jednorazowo odnieść. Dlatego szczerze namawiam, aby każdy sam – nie oglądając się na niniejszą recenzję – zmierzył się z treścią tego obszernego, ale zarazem dobrze i przystępnie napisanego tomu.

Nie zgrzeszę chyba nadmiernym uproszczeniem, kiedy napiszę, że Kapitalizm. Historia krótkiego trwania w dużej mierze dotyczy nie tylko wymienionego w tytule systemu, ale także miejsca w nim Polski. Kwestia ta – ujmowana często w kategoriach „peryferyjności", „zacofania" czy „doganiania Zachodu" – ma oczywiście długą tradycję w polskich badaniach naukowych i w debacie politycznej. Po okresie wyraźnego odwrotu od uprawiania historii gospodarczej, z początkiem naszego stulecia powróciło i systematycznie wzrasta zainteresowanie badaniami longue durée czy pisarstwem Immanuela Wallersteina, najbardziej dziś rozpoznawalnego badacza kapitalizmu. Ostatnio debata nad historycznymi uwarunkowaniami pozycji Polski na mapie gospodarczej i politycznej świata ożywiona została za sprawą m.in. książki Jana Sowy pt. Fantomowe ciało króla. Nastąpił niejako – może nie powszechny, ale dostrzegalny – „powrót historii" i „wielkich narracji". Kacper Pobłocki wspomina o tym dorobku i jednocześnie go kontestuje; docenia, ale postrzega jako już mało przydatny dla zrozumienia współczesnego świata. Odżegnuje się od analizy „długich trendów" (str. 454) oraz twierdzi, że „materializm historyczny, nie pozwala zadowalająco opisać dziś rzeczywistość" (str. 57). Proponuje „alternatywną metodologię", którą nazwał „materializmem globalnym". Na plan pierwszy wysuwa zagadnienia związane z „przestrzenią", a nie „czasem".

Kapitalizm bez walki klas

„Program badań" Kacpra Pobłockiego przypomina momentami postulaty sformułowane przez Michela Foucaulta, szczególnie przy akcentowaniu znaczenia historycznych nieciągłości. Autor Nadzorować i karać twierdził, że powinniśmy poświęcić się analizie nie tego co nieuchronne i stabilne, ale transformacji, gdzie najważniejszymi pojęciami nie są czas i przeszłość, lecz zmiana. Odnoszę wrażenie, że Pobłocki postrzega jednak zmianę bardziej jako koincydencję niż korelację; bardziej jako przypadek, a nie tendencję. Co najważniejsze autor Kapitalizmu… unika nadania zmianie cech społecznej sprawczości i dlatego w jego książce kwestia walk klasowych została niemal całkowicie pominięta, a przynajmniej mocno przysłonięta.

Widać to szczególnie w momencie, kiedy w swoich przemyśleniach chętnie odwołuje się do Davida Harvey’a, w tym do jego pojęcia fix. Pobłocki pisze, że słowo to posiada podwójne znaczenie: oznacza naprawienie czegoś i jednocześnie „zamrożenie stanu rzeczy" (str. 147). Spatial fix to „zamrożenie" kapitału w konkretnym miejscu, bowiem inwestycje w maszyny i urządzenia, budynki i infrastrukturę, wiążą kapitał z przestrzenią w jakiej się pojawił („czyli całej konstelacji społeczno-przestrzenej i sposobu życia, jakie towarzyszą tworzeniu maszynki wzrostu"). Początkowo pozwala to na wzrost stopy zysku, ale z biegiem czasu jej spadek daje o sobie znać. „Gdy inercja przestrzeni sama zaczyna być problemem, jedynym rozwiązaniem jest ustanowienie (w innym miejscu) nowego przestrzennego urządzenia, które będzie na nowo generowało zysk". Powodu spadającej stopy zysku Pobłocki upatruje w konkurencji ze strony innych kapitalistów.

Inaczej ten proces opisuje Beverly Silver, choć także odwołuje się do Davida Harvey’a i pojęcia spatial fix. Zamiast, jak czyni to Pobłocki, koncentrować się na kwestiach pieniądza, Silver w centrum uwagi stawia zagadnienie pracy. Konieczność „przestrzennego przesunięcia" (spatial fix) spowodowana jest – wg autorki Globalnego proletariatu – rosnącym oporem pracowników i ich rewindykacyjnymi żądaniami. Wywalczając wyższe zarobki i lepsze warunki pracy, pracownicy doprowadzają do spadku stopy zysku, choć swój udział w tym ma także konkurencja między kapitalistycznymi podmiotami. Jednak kapitał działa przede wszystkim pod presją „sił pracy", robotników i robotnic, co zmusza go co pewien czas do zmiany (fix) miejsca inwestycji. Nie rozwiązuje to problemu, ale odsuwa go w czasie i przenosi na nowy obszar. Po pewnym czasie i tam dochodzi do buntu pracowników. Za kapitałem bowiem podąża konflikt. Dlatego historia kapitalizmu, jest przede wszystkim historią walk społecznych.

Zmiany te nie ograniczają się jedynie do przesunięć przestrzennych. Podobny mechanizm uruchamia zmiany technologiczno-organizacyjne (np. wprowadzenie fordyzmu) czy produktowe. W ostatnim przypadku najbardziej desperackim ruchem kapitału jest okresowe porzucenie sfery produkcji na rzecz inwestycji w sferę finansową – aby jak najdalej uniezależnić się od presji pracy. Jednak kapitał w nowym cyklu sekularnym z reguły powraca do inwestycji w sferę produkcji. Podobnie jak u Pobłockiego, także u Silver w Globalnym proletariacie pojawia się Detroit i przemysł samochodowy, ale nie jako miejsce „przestrzennej inercji", lecz arena walk klasowych. Silver opisuje też cały szereg innych niepokojów pracowniczych i związanych z nimi przesunięć.

Brak wyraźnej perspektywy klasowej skutkuje także ostatecznymi wnioskami politycznymi jakie na końcu książki wyciąga Pobłocki. Ponieważ dla niego kapitalizm to głównie zagadnienie instytucji pieniądza, to na ostatnich stronach swojej pracy autor stwierdza, że nie można jej pozostawić tylko bankierom, a „istotnych innowacji w sferze finansów mogą dokonać nawet zwykli ludzie" (str. 549-550). Co pewien czas powraca koncepcja zasadniczej transformacji społecznej poprzez przejęcie kontroli nad dystrybucją pieniądza. Skala postulowanych zmian bywa tu różna. Osobiście, jako aktywista i badacz zagadnień związanych przede wszystkim ze sferą pracy i konfliktami społecznymi, upatruję nadziei raczej w ruchu pracowniczym, ścierającym się z kapitalistyczną własnością i kontrolą, oraz w apropriacji, jako formie walki z rentą gruntową. „Odczarowywanie pieniądza", postulowane przez autora Kapitalizmu..., jakoś przekonuje mnie najmniej.

Leniwi kozacy i zbieg okoliczności

Brak analizy zmagań klasowych wyraźnie daje o sobie znać także w miejscu, w którym Pobłocki pisze o upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Fragment ten Jan Sowa w swojej recenzji Kapitalizmu uznał za najbardziej rozczarowujący. „Kilka złych decyzji – pisze Pobłocki – oraz szereg niefortunnych zbiegów okoliczności sprawiły, że polska szlachta straciła swoje państwo" (str. 330). Autor Kapitalizmu polemizuje z tezą, jakoby system pańszczyźniany był „kulą u nogi" Rzeczypospolitej. Dowodzi, że jednak inne państwa (Prusy i Rosja) pomimo obowiązywania tam pańszczyzny, nie tylko nie zniknęły z mapy politycznej świata, ale nawet wzrosły w siłę.

Oczywiście rozpatrywanie zagadnienia pańszczyzny w kontekście rozwoju kapitalizmu posiada bogatą literaturę. Wallerstein np. twierdzi, że zarówno stosunki pańszczyźniane jak też encomienda (narzucanie pracy w podbitej Ameryce Łacińskiej), mają pochodzenie kapitalistyczne, czyli są typową formą kontroli pracy w tym systemie, związaną z produkcją na eksport. Dla innych pańszczyzna jest kwintesencją ustroju feudalnego i jego urządzeń kontroli społecznej włącznie z tzw. „przywiązaniem" chłopa do ziemi. System folwarczono-pańszczyźniany w Polsce miał charakter gospodarki ekstensywnej, polegającej nie tylko na nadmiernym wykorzystaniu siły roboczej, ale także zasobów naturalnych. Pojawiło się wyjałowienie ziemi i szybko postępująca trzebież lasów. Nie bez znaczenia mogło być ochłodzenie klimatyczne (mała epoka lodowcowa) i nakładające się na to wahania międzynarodowej koniunktury. W takim przypadku rozwiązaniem problemu spadających dochodów było poszerzanie strefy wpływów i kolonizacja nowych ziem na wschodzie. Kolonialny impet był w Polsce tak samo silny i świadomy jak w Portugalii czy Hiszpanii. Już w 1517 r. Maciej z Miechowa, rektor Akademii Krakowskiej, z dumą pisał: „Tak jak król portugalski ukazał południową część świata aż do Indii i ziem zamieszkanych przez ludzi żyjących nad Oceanem, tak też niech stanie otworem dla oczu wszystkich północna część świata z ludami najdalej mieszkającymi nad Oceanem Północnym i dalej na wschód, do której uczynił dostęp król polski swym orężem i wojnami". Nastąpił czterokrotny wzrostu terytorialny państwa: od 240 tys. km2 z czasów pierwszego kolonialnego podboju, czyli zajęcia Rusi Czerwonej w 1340 r., do 990 tys. km2 w 1634 r. Co jednak ważniejsze w celu utrzymania szlacheckich dochodów zwiększano nie tylko obciążenia pańszczyźniane, ale starano się ten system narzucić coraz to nowym grupom społecznym. Chciano zaciągnąć – jak mówiono – „leniwych kozaków do pługa". Odpowiedzią była permanentna kozacka i chłopska rewolta. Powstanie Chmielnickiego stanowiło początek końca reżimu szlacheckiego. Ostatecznie Rzeczpospolita nie zdołała narzucić kontroli w obrębie swoich rozległych granic.

Można powiedzieć, iż problem przestrzeni przerósł możliwości szlacheckiego państwa. Przy spadającej rentowności opierano się wzrostowi wydatków na królewską armię, a antagonizmy klasowe rosły. Rosło też zagrożenie z zewnątrz, bowiem państwa ościenne także borykały się z problemami gospodarczymi i zgodnie z ekstensywną logiką poszukiwały nowych terenów, które można byłoby zagrabić. Jednocześnie w kategoriach przestrzennych Prusy i Rosja dalece różniły się od Rzeczpospolitej swoim potencjałami choć na dwa odmienne sposoby. Prusy przed pierwszym rozbiorem Polski liczyły jedynie 159 tys. km2 (kiedy w tym samy czasie Polska obejmowała swoim zasięgiem w dalszym ciągu 773 tys. km2). Junkierski militaryzm mógł się, w takich przestrzennych warunkach, okazać skutecznym sposobem na opanowanie ruchów chłopskich (nota bene w 1525 r. powstanie chłopskie spacyfikowano jeszcze dzięki polskiej pomocy militarnej). Rosja z kolei – w przeciwieństwie do Prus – stała się krajem kolonialnym o ogromnym terytorium liczonym w milionach km2 i wręcz nieograniczonym dostępie do surowców (drewno, futra, minerały). Dochody czerpano nie tylko z pańszczyzny, ale także uruchamiając inne instytucje jak jasak, który był formą wymuszania daniny od ludów niechrześcijańskich (głównie w postaci futer sobolich), które znalazły się w obrębie terytorium imperium rosyjskiego. W przypadku rozkładu I Rzeczypospolitej nie dostrzegam zatem inercji i „zbiegów okoliczności", ale raczej entropię. Nie zawaham się zatem stwierdzić, iż koniec reżimu szlacheckiego był nieprzypadkowy, a co więcej, jak twierdzi ukraiński badacz Bogdan Huk, dla zrewoltowanego ukraińskiego chłopstwa korzystny.

Kapitalizm wiecznie żywy

Drugim – obok wyrazistej perspektywy klasowej – problem jaki dostrzegam w analizie Pobłockiego, to zacieranie czasowych ram kapitalizmu. Konkluzja autora Kapitalizmu... co do natury tego systemu jest taka, że można go rozumieć w dwojaki sposób: (1) w sensie szerszym, jako rodzaj porządku społecznego opartego na przymusie i zniewoleniu pracy oraz pieniądzu i długu – w takiej wersji istnieje on od kilku tysięcy lat; (2) w znaczeniu węższym natomiast, jako system gospodarczy charakteryzujący się określonymi, dynamicznymi parametrami wzrostu (5% stopa zwrotu z kapitału i 3% wzrost gospodarczy), istnieje od względnie niedawna – od przełomu XIX i XX wieku. Jakby z jednej strony autor chciał podkreślić odwieczność kapitalizmu, a z drugiej jego epizodyczność.

Z koncepcją dostrzegającą stosunki proto-kapitalistyczne w odległej przeszłości, spotkałem się po raz pierwszy w połowie lat 90., kiedy do rąk wpadła mi książka The World System: Five Hundred Years Or Five Thousand? pod redakcją Barry’ego Gillsa i Andre Gundera Franka. Obok wymienionych redaktorów tomu, w roli autorów/autorek występowali tu np.: Immanuel Wallerstein, Janet Abu-Lughod i Samir Amin. Tkwiłem wówczas jeszcze w okowach historiografii Leszka Nowaka, zatem nie potrafiłem docenić znaczenia wspomnianej pracy. Jednak pomysł zacierania historycznych granic systemu kapitalistycznego, wydawał mi się zawsze wątpliwy. Trącił historiograficznym pesymizmem, którego nie podzielam, uważając, że zmiana systemowa jest jednak możliwa i historycznie dostrzegalna (choć nie jest równoznaczna z jakimś typem bezwarunkowej progresji). Groźba tego pesymizmu wyziera także ze stron książki Pobłockiego. Wprawdzie kapitalizm w węższym rozumieniu, jako nieustający wzrost, po okresie rozkwitu dochodzi do swojego kresu, to jednak kapitalizm w szerszym rozumieniu jako przymus i wykorzenienie pracy, może trwać nadal. Co więcej: im bliżej upadku jest pierwszy z kapitalizmów, tym drugi ma się lepiej (str. 498-499). Mamy zatem nie tylko „kapitalizm przed kapitalizmem", to jeszcze „kapitalizm po kapitalizmie".

Nota bene z socjologicznego punktu widzenia jest to dylemat, który roztrząsał m.in. Wallerstein w Końcu świata jaki znamy – „zmiana jest bezustanna, nic nigdy nie ulega zmianie". Przyjęcie odpowiedniej opcji, jak pisze Wallerstein, „odzwierciedla preferencje normatywne". Paradoksalnie też, jak pisze: „Oceny krótkich okresów w pewien sposób najlepiej chwytają ogrom zmian społecznych". Od siebie dodam, że może także ich naturę. W odniesieniu natomiast do przeszłości świadectwa empiryczne są często bardzo niekompletne i ostatecznie nieprzekonujące, co pozostawia szerokie pole do interpretacji. Pozwala dostrzegać wszędzie i zawsze zalążki stosunków kapitalistycznych.

Widać to dobitnie w przypadku jednego z kluczowych momentów rozważań Pobłockiego, jakim jest wprowadzenie do wywodu jego koncepcji powstania państwa gnieźnieńskiego (piastowskiego). Znakomitym zabiegiem jaki zastosował autor, było wydrukowanie obróconej o 90 stopni mapy (tablica nr 11), która obrazuje nam szlaki handlu niewolnikami w X wieku. Niewolnicy pochodzili z terenów zajmowanych przez Słowian. Jedna z dróg prowadziła do Samarkandy leżącej wówczas w sercu Emiratu Samanidzkiego, który płacił za żywy towar srebrnymi dirhemami, dziś odnajdywanymi w dużej liczbie w wykopaliskach archeologicznych na terenie Europy Wschodniej i Północnej. Mieszko I – pisze Kacper Pobłocki – „zdobył swój początkowy kapitał na handlu niewolnikami i zainwestował zarobione w ten sposób pieniądze w ekspansję maszynki akumulacji – grody warowne oraz drużynę" (str. 443). Autor twierdzi, że napływ samanidzkich pieniędzy stworzył warunki do powstania po wschodniej stronie Warty proto-kapitalistycznego państwa Piastów, opartego na opłacanych srebrem najemnikach i niewolniczych relacjach społecznych. Pierwszym posunięciem miało być podbicie grup zamieszkujących dzisiejszą południowo-zachodnią Wielkopolskę, spalenie tamtejszych grodów, masowe przesiedlenie ludności do państwa gnieźnieńskiego i częściowe odsprzedanie w muzułmańską niewolę.

Srebro i proso

Teza o dużym znaczeniu handlu niewolnikami u zarania polskiej państwowości, jest powtarzana przez historyków od kilku dekad, natomiast oczywiście nie jest eksponowana w potocznej historiografii. Podobnie od dłuższego czasu przeważa koncepcja, że u początków tejże państwowości leży coś, co określono „wewnętrznym podbojem". Nie przyjmuje się już bezkrytycznie tezy o powolnym i „dobrowolnym" przeistoczeniu się wspólnot plemiennych w piastowskie państwo dynastyczne. Na przykład Gerard Labuda pisał w latach 80. ubiegłego stulecia o podboju wewnętrznym jako czynniku państwotwórczym (nie tylko zresztą na terenie Wielkopolski, ale też np. Czech) i o „militaryzacji społeczeństwa". Ale takie koncepcje pojawiały się – w różnych kontekstach – też wcześniej, np. u znanego mediewisty Henryka Łowmiańskiego. Pobłocki idzie w swoich wnioskach dalej. Za pomocą oręża – pisze – gruntownie przeobrażono gospodarcze oblicze społeczeństwo dorzecza Warty. Miało one ulec za sprawą samanidzkich dirhemów „mocnemu zmonetaryzowaniu" (str. 375) i utracić agrarny charakter. Ustrój zaczął się opierać na „wysoce wyspecjalizowanej i niewolnej sile roboczej oraz sprawnie funkcjonującej maszynie przymusu" (str. 372). Kołem zamachowym był dalekosiężny handel niewolnikami z muzułmańską Samarkandą, w takim samym niemal stopniu jak w przypadku handlu czarną siłą roboczą u zarania pierwszej rewolucji przemysłowej w Anglii. Słowem miał on wyraźnie – wg Pobłockiego – proto-kapitalistyczny charakter.

I tu się autor wyraźnie zagalopował. Pisząc o znaczeniu srebrnych monet, podaje, że rocznie na „wybrzeża Bałtyku i teren Europy Wschodniej trafiało 125 milionów dirhemów" (str. 375). Oczywista pomyłka. Było to 1.250 tys. dirhemów. (Zresztą w innym miejscu Pobłocki podaje prawidłowe dane: „Szacuje się, że w X wieku do Północnej i Środkowo-Wschodniej Europy napłynęło w sumie od 50 do 100 milionów dirhemów..." – str. 358). Jednak kwota sto razy mniejsza – 1.250 tys. dirhemów – także nie za wiele nam mówi. Trzeba przede wszystkim pamiętać, iż zakreślony przez Pobłockiego na mapie obszar to kilka mln km2, zamieszkiwanych wówczas przez ok. 10 mln ludzi. Początkowo terytorium „piastowskich zamachowców" obejmowało Wielkopolskę i Kujawy, o łącznej liczbie ok. 300 tys. mieszkańców. Dirhemy zatem, choć w znacznej ilości, były „rozproszone" na ogromnym terenie, a większą ich część przechwytywali zapewne pośrednicy: Wikingowie i Chazarowie. Przypuśćmy jednak, że w pewnym momencie dziesiąta część (125 tys.) średniorocznego napływu srebrnych monet trafiała do państwa gnieźnieńskiego. Ile by musiano sprzedać niewolników, aby taka sumę posiąść? Jeżeli – jak pisze Pobłocki – w Kijowie niewolnik osiągał cenę 100 dirhemów (pomińmy, że zapewne cena w Wolinie – skąd wywożono niewolników – była niższa), to oznaczałoby ok. 1250 osób czyli ponad 4 promile całej ówczesnej populacji Wielkopolski i Kujaw. Strasznie dużo! W II połowie pierwszego tysiąclecia n. e. roczny przyrost naturalny Słowian szacuje się średniorocznie na 2-3 promile, a trzeba brać jeszcze pod uwagę, że aby 1250 niewolników trafiło do celu, musiała zapewne w drogę ruszać większa liczba pojmanych, z których część nie przetrwała podróży. Dodatkowo wyprawy po niewolników (czy „wewnętrzne" represje) kończyły się niechybnie śmiercią części ludności stawiającej opór i prowadziły do okresowego załamania się lokalnych gospodarek powodując zbiegostwo, czy śmierć z głodu i chorób. Potencjał demograficzny uległby znacznemu osłabieniu, nawet wówczas gdyby ostatecznie licząca 1250 grupa sprzedawanych co roku niewolników, dotyczyła rozleglejszego terenu. Handel niewolnikami w takiej skali musiałby doprowadzić do społeczno-gospodarczego załamania. Średnioroczna sprzedaż musiałaby być dużo niższa.

Spójrzmy na wielkość pozyskanego srebra jeszcze z innej strony. 125 tys. dirhemów dawałoby – w bardzo optymistycznym wariancie – całoroczne utrzymanie ok. 2% populacji ówczesnej Wielkopolski i Kujaw (wyliczyłem to opierając się na danych przedstawiony przez Pobłockiego na str. 376-377). Realne zatem znaczenie tej kwoty dla całego społeczeństwa było niewielkie. Ostatecznie często przywoływany przez Pobłockiego historyk Przemysław Urbańczyk, stwierdza, że obieg srebra miał charakter przede wszystkim elitarny. Nie wierzę – pisze – „w głównie rynkowe funkcje wyrobów kruszcowych (nawet monet) w społeczeństwa będących w stadium przedpaństwowym". Cytowany autor nie wiąże zasadniczo napływu srebra z kwestiami ekonomicznymi, ale „politycznymi mechanizmami ustalania relacji władzy", gdzie funkcje symboliczne, czy wręcz magiczne srebra miały być najważniejsze. Moim zdaniem fenomen napływu srebra i licznych jego depozytów znajdowanych przez archeologów można wyjaśnić, np. odwołując się do opisanych przez Karla Polanyiego (przywoływanego zarówno przez Pobłockiego, jak i Urbańczyka) przedkapitalistycznych systemów ekonomicznych.

Zapewne napływ srebra ze wschodu dopomógł w zmianach politycznych i wyodrębnieniu się klasy rządzącej (Piastów), ale na poziomie gospodarczym nie przekształcił radykalnie całego społeczeństwa. W dalszym ciągu podstawę jego egzystencji pozostawało rolnictwo, opierające się przede wszystkim na zbożu (proso) i w dużo mniejszym stopniu na hodowli. Zadaniem wsi służebnych, o których pisze Pobłocki, było dostarczenie klasie rządzącej wyspecjalizowanych produktów rolnych i rzemieślniczych. Jak zaznaczał Karol Modzelewski, chodziło o podział pracy zapewniający samowystarczalności państwa. Stanowiły one ok. 30% ogółu wsi. Znaczna część z nich była zmuszona do posług tylko wówczas, kiedy w pobliżu osady rezydował książę lub jego przedstawiciel. Na co dzień funkcjonowały na zasadach podobnych jak inne sioła i nic nie wskazuje, żeby miały stricte niewolniczy charakter. Z mojej wiedzy wynika, że niewolników wykorzystywano raczej do prac w prywatnych majątkach rodzącej się klasy możnowładców, które jednak dostarczały im póki co mniejszych dochodów, niż napady i grabieże.

Grupa zawodowych wojskowych była zapewnienie też mniej liczna niż 3 tys. osób – jak podaje Pobłocki dając wiarę muzułmańskim kronikarzom. Według Modzelewskiego straż przyboczna księcia w XI wieku to ok. 500 zbrojnych. Dużo mniej liczne garnizony stacjonowały w grodach kasztelańskich, których było łącznie około 90. Ich załoga była raczej rotacyjna, składa się z wojów, których obowiązkiem była okresowa służba wojskowa. Siły te pełniły oczywiście nie tylko funkcje wojskowe, ale także – pod przewodnictwem kasztelana – policyjne i sądownicze. Na co dzień wojowie ci utrzymywali się z pracy na roli, a z tytułu pełnienia funkcji wojskowych byli zwalniani z większości obciążeń na rzecz monarchii. Jak pisze Modzelewski: „Szeregowe rycerstwo miało się lepiej od chłopów, ale w większości zaliczali się to drobnych posiadaczy" i zmuszeni byli parać się rolnictwem dla własnego i rodziny utrzymania.

Podsumowując. Nie ulega wątpliwości – i tu zgoda z Pobłockim – że w X wieku, w krótkim relatywnie czasie grupa zbrojna skupiona wokół wodza obieranego na czas wojny (nazywanego księciem) zdobyła władzę i podporządkowała swoich (bliższych czy dalszych) sąsiadów. Ustanowiono tym samym podwaliny państwa piastowskiego. Nie ulega wątpliwości, że ważnym motywem ich działań była chęć przejęcia kontroli nad – rozkręconą przez m.in. Skandynawów – wymianą niewolników (a także np. futer) za srebro. Nastąpiła militaryzacja stosunków społecznych i hierarchizacja oznaczająca koniec ustroju demokracji wiecowej (obojętnie na ile iluzoryczna ona nam się dziś wydaje) i narodziny państwa „prawa książęcego". Dla legitymizacji nowego ustroju przyjęto chrześcijaństwo. Elita wojskowa w wielkości, ale też w formach konsumpcji zaczęła szybko różnić się od pozostałej ludności. Nie oznacza to jednak, że ogół społeczeństwa zatracił swój agrarny charakter. W 99% egzystencja opierała się na autarkicznej gospodarce rolnej. Najemna (np. „śmierdziele") czy niewolna siła robocza była w zdecydowanej mniejszości. Społeczeństwo to nie było też bierne. Powstanie ludowe (zwane czasami „reakcją pogańską") mniej więcej w 100 lat po przejęciu władzy przez Piastów, wstrząsnęło podwalinami ustroju „prawa książęcego". Nie zdołano wprawdzie obalić monarchii, ale Wielkopolska utraciła swoją dominacją pozycję polityczną w regionie. Stosunki proto-kapitalistyczne – moim zdaniem – to sprawa jednak późniejsza.

Czasoprzestrzeń

Historycznych wątpliwości przy lekturze książki Kacpra Pobłockiego pojawia się więcej. Nie wszystkie z nich mają (jak przeszacowanie znaczenia samanidzkich dirhemów) zasadnicze znaczenie dla ogólnej koncepcji prezentowanej przez autora, ale budzą podejrzliwość, czy aby na pewno deklarowana przez niego „metodologiczna wolta" nie wyprowadzi nas na manowce. Pobłocki pisze np., że rewolucja przemysłowa w Anglii na przełomie XVIII/XIX wieku nie byłaby możliwa „bez wcześniejszego przemienienia Karaibów w wielką plantację trzciny cukrowej". I dodaje: „Bez produkowanych po drugiej stronie oceanu cukru i bawełny nie mogłaby powstać brytyjska klasa robotnicza". Na początku XIX wieku cukier stanowił ok. 2 procent spożywanych w Wielkiej Brytanii kalorii; do roku 1900 wskaźnik ten wzrósł aż do 14 procent" (str. 337). To ok. 35 kg/rocznie per capita (w Polsce w 2016 r. to 43,2 kg). U progu XX wieku produkcja cukru w Wielkiej Brytanii była – w porównaniu do innych krajów europejskich – faktycznie ogromna. Problem polega na tym, iż sytuacja dramatycznie zmieniła się dopiero w drugiej części stulecia nie dzięki trzcinie cukrowej z Karaibów, ale coraz bardziej popularnym burakom cukrowym oraz spowodowanej przez nie radykalnej obniżce ceny na cukier. W 1900 r. te 14% konsumpcji, o której pisze Pobłocki, pochodziło w ponad 80% z buraka importowanego z Europy kontynentalnej (głównie z Niemiec). Struktura spożycia była też zróżnicowana klasowo, o czym zawsze trzeba pamiętać, a sporą część wyrobów konsumowała imperialna brytyjska armia.

Autor Kapitalizmu... zbyt często też ujmuje zagadnienia historyczne z perspektywy, którą nazwałbym jednoczynnikową, albo dodatkowo jako dzieło zwykłego przypadku. Pax Mongolica miał legnąć w gruzach w wyniku epidemii dżumy (str. 307-308), a system feudalny wskutek zmian klimatycznych i małej epoki lodowcowej (str. 318). Trochę to przypomina narrację rodem z opowieści o wyginięciu dinozaurów w wyniku zderzenia się Ziemi z meteorytem. Fakt, że systemy społeczno-gospodarcze są istotną siłą geologiczną, autor spycha na plan dalszy.

Co z tego co napisałem o książce Kacpra Pobłockiego, wynika dla naszego rozumienia kapitalizmu? Znamienne, że z 44 tablic poglądowych, jakie autor umieszcza na początku tekstu, aż 27 z nich do wykresy z użyciem osi czasu, w tym 10 wychodzących poza wiek XIX – przy jedynie 6 mapach. Inaczej mówiąc, jak na zapowiadane większe przywiązanie do analizy „przestrzennej", to wyraźnie widzimy, że jednak autorowi trudno oderwać się od ujęć „temporalnych" i stricte historycznych. Szkoda. Choć uważam, że przemyślenia w obu tych kategoriach są dla rozumienia kapitalizmu równie cenne, to żałuję, że map i ich omówień – jak tej z tablicy 11 – jest relatywnie niewiele. Być może ich większa liczba pozwoliłaby nam lepiej zrozumieć metodologiczny zwrot zapowiadany przez Pobłockiego. Według mnie, obojętnie czy mamy do czynienia z „osią czasu" czy „mapą", są to po prostu modele poznawcze. Periodyzacja jest zatem takim samym zabiegiem o charakterze epistemologicznym, jak skala na dwuwymiarowej mapie – stanowi tylko przybliżenie. I tak jak mapa jest pożytecznym narzędziem poruszania się w terenie, tak periodyzacja pozwala nam zmierzyć się z historycznym materiałem empirycznym. Dlatego warto jednak szukać dla kapitalizmu konkretnych ram czasowych i zastanawiać się nad trajektorią zmian sekularnych. Choć rzecz jasna bezwzględną zasługą książki Pobłockiego jest docenienie wagi czynników przestrzennych. Wydaje się frapującym zadaniem opowiedzieć o kapitalizmie posługując się „mapami" i na pewno Kapitalizm. Historia krótkiego trwania jest dobrym punktem wyjścia do takiej dyskusji.

Jarosław Urbański


Kapcer Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Bęc Zmiana, Warszawa 2017, s. 613.

Współpraca wydawnicza
Biblioteka alternatyw
Jan Toporowski

Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’go to przystępnie napisana próba nakreślenia rozwoju ekonomii finansowej w ciągu ostatnich 150 lat, a jednocześnie znakomite wprowadzenie do krytycznego myślenia o historycznych źródłach, naturze i konsekwencjach finansjeryzacji współczesnego kapitalizmu. Wśród bohaterów Toporowskiego znajdziemy m.in. Karola Marksa, Różę Luksemburg, Johna Maynarda Keynesa, Josefa Steindla, Michała Kaleckiego i Hymana Minsky’ego.

Galeria książek

Biblioteka  LMD
Andrzej Szahaj

Zebrane w tym tomie teksty traktują o współczesnym kapitalizmie, o jego polskiej odmianie oraz o zapomnianych wartościach, takich jak równość, empatia i solidarność. Andrzej Szahaj przekonuje, że zatrzymanie procesów degrengolady dzisiejszego kapitalizmu musi być ściśle związane z zatrzymaniem procesów degrengolady liberalizmu. Jego zdaniem tylko ponowne zbliżenie się liberalizmu do ideałów socjaldemokratycznych może uratować tę doktrynę przed ostateczną klęską. To niepopularny sąd wśród liberałów polskich, zainfekowanych złą tradycją liberalizmu spod znaku Hayeka i Friedmana, która okazała się ślepą uliczką.

Galeria książek

 LMD poleca
Filozofia i ruchy społeczne

Autorzy i autorki studiują postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

Galeria książek

Broszura o TTIP 

Pobierz broszurę autorstwa Johna Hilary'ego pt. "Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy, kres demokracji".

Archiwum na płycie DVD 

Płytę DVD ze stu numerami
Le Monde-diplomatique
(pliki PDF o wysokiej rozdzielczości)
można zamawiać pod adresem:
redakcja@monde-diplomatique.pl
w cenie 39 zł. Wysyłka gratis.

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji.